ردیف تخفیف به میزان تخفیف
1 موسسات خیریه رسمی 40%
2 هیئت های مذهبی 30%
3 بانک ها و موسسات مالی اعتباری 30%
4 کارگزاری ها و نمایندگان بیمه 20%
5 مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها 20%
6 وبسایتهای دارای اینماد 10%


Sunday, March 17, 2019

« بازگشت